Odliczanie straty w podatkach

Odliczanie straty w podatkach

Stratę możesz odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat (po roku, w którym poniosłeś stratę).

Pamiętaj jednak o pewnych warunkach

  • strata z lat ubiegłych musi pomniejszać dochody uzyskane z tego samego źródła
  • wysokość jednorazowego odliczenia straty w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Masz prawo wyboru, kiedy w ciągu tych pięciu lat odliczysz stratę i w jakiej wysokości (oczywiście kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty za dany rok podatkowy).

Jeśli odliczasz stratę uzyskaną za więcej niż jeden rok, kwotę odliczenia należy obliczyć dla każdego roku podatkowego odrębnie.

Jeśli nie masz w określonym roku podatkowym dochodu, nie możesz rozliczyć straty. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona (tj. „przepada”). Jeśli uzyskujesz dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata – pełnego rozliczenia poniesionej straty możesz dokonać w ciągu dwóch lat podatkowych.

Zasady te nie dotyczą strat:

  • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
  • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da,
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Ważne! Od 2019 roku istnieje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Dzięki możliwości rozliczenia straty w ciągu jednego roku kalendarzowego możesz już w jednym roku obniżyć należny podatek, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie. Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.