Ulga podatkowa na innowacje (Innovation Box) od 2019 roku

Ulga podatkowa na innowacje (Innovation Box) od 2019 roku

Jeśli jesteś:

  • właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub licencjobiorcą praw własności intelektualnej (zwane w przepisach „kwalifikowalnym prawem własności intelektualnej”),
  • i prawa te są chronione na podstawie m. in. patentu, dodatkowego prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, autorskiego prawa do programu komputerowego,
  • prowadzisz działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej,

od 1 stycznia 2019 r. będziesz miał możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji tych praw. Z preferencji będziesz mógł również skorzystać, gdy dokonasz zakupu praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż następnie poniesiesz koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Z ulgi będziesz miał możliwość korzystania przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, będziesz mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację. Będziesz miał obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności lub opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej. W celu obliczenia kwalifikowanego dochodu będzie trzeba posłużyć się określonym wzorem matematycznym określonym w przepisach. Kluczowymi składowymi tego wzoru są koszty poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez przedsiębiorcę działalność badawczo–rozwojową związaną z prawem własności intelektualnej, nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z prawem własności intelektualnej czy nabycie przez przedsiębiorcę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W związku z tym aby skorzystać z tej ulgi będziesz musiał prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową (dotyczy to również jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów), w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac. Oczywiście stosowanie tej ulgi będzie twoim prawem, a nie obowiązkiem.

Jeśli natomiast poniesiesz w danym roku podatkowym stratę z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będziesz miał możliwość jej rozliczenia przez kolejnych pięć lat podatkowych w ramach działalności związanej z tymi prawami.