Zasady opodatkowania przychodu z budynku - przepisy od 2019 roku

Zasady opodatkowania przychodu z budynku - przepisy od 2019 roku

Przede wszystkim nowe brzmienie art. 30g ustawy wskazuje, że podatek dochodowy za każdy miesiąc, w wysokości 0,035%, płatny jest od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika;
  • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą;
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli budynek zostanie oddany do używania w części, przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Nowe zasady opodatkowania przychodu z budynku przewidują, że zwolniony od podatku jest przychód z tytułu wynajmu, dzierżawy lub umowy podobnej środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych, dotyczących budownictwa społecznego.

Ustawodawca przewidział w przepisach jeszcze jedno zwolnienie podatkowe. Otóż w myśl art. 30g ust. 7 ustawy PIT nie ustala się podatku, w przypadku, gdy łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.