Księgowość fundacji i stowarzyszeń – Gogolin

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych, zarówno dla prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze biuro posiada trzy siedziby – w Kędzierzynie-Koźlu, Gliwicach oraz Gogolinie.Obsługujemy jednak także klientów z całego śląska. Oferujemy zarówno obsługę stacjonarną, jak i mobilną.

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług, dostosowany do potrzeb obsługiwanego podmiotu. Zajmujemy się rejestracją stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych, prowadzeniem ksiąg handlowych, kadr i płac. Szczegóły naszych usług znajdziesz poniżej.

Rejestracja stowarzyszenia, fundacji i organizacji pozarządowych obejmuje:

 • Przygotowanie całego procesu rejestracji stowarzyszenia, fundacji.
 • Ustalenie poszczególnych paragrafów umowy.
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji rejestracyjnej dla poszczególnych instytucji.
 • Przeprowadzenie rejestracji.
 • Wybór odpowiedniej formy opodatkowania.

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

 • Opracowanie polityki rachunkowości i planu kont dostosowanych do statutu organizacji oraz specyfiki prowadzonej działalności.
 • Zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizację zgłoszeń.
 • Prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników i innych wymaganych prawem rejestrów.
 • Weryfikację poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur.
 • Obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych.
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT.
 • Przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia, informacji dodatkowej, oraz – jeśli wymagany – rachunku przepływów pieniężnych.
 • Współpracę z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego.
 • Reprezentowanie spółki w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych.
 • Bieżącą opiekę dedykowanego księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez organizację.
 • Konsultacje księgowe dotyczące bieżącej sytuacji operacyjnej spółki, optymalizację podatkową oraz doradztwo gospodarcze.

Prowadzenie kadr i płac obejmuje:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Zgłaszanie, aktualizację i wyrejestrowywanie pracowników spółki z ZUS.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników spółki.
 • Naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną.
 • Reprezentację organizacji podczas kontroli ZUS.

Usługi dodatkowe obejmują:

 • Konsultacje przy sporządzaniu biznes planu.
 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych bilansów na potrzeby własne organizacji.
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji do PFRON itp.
 • Odbiór dokumentów w siedzibie organizacji.
 • Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji.
 • Inne usługi, w zależności od potrzeb obsługiwanego podmiotu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas lub zadzwoń i zapytaj o interesującą Cię ofertę biura rachunkowego