Księgowość spółek osobowych – Gliwice

Świadczymy pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych spółek osobowych, tj. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych i cywilnych.

W ramach nawiązanej współpracy zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych lub książki przychodów i rozchodów oraz prowadzeniem kadr i płac. Siedziby naszego biura rachunkowego znajdują się w Kędzierzynie-Koźlu, Gliwicach oraz Gogolinie. Nasze usługi świadczymy jednak nie tylko stacjonarnie, ale również mobilnie. Dojeżdżamy do klientów na terenie całego śląska.

Rejestracja spółki osobowej obejmuje:

 • Przygotowanie podstawowych założeń umowy spółki oraz sporządzenie jej w odpowiedniej dla danego rodzaju spółki formie.
 • Spotkanie z notariuszem.
 • Skompletowanie wszystkich formularzy rejestracyjnych.
 • Monitorowanie przebiegu całego procesu rejestracji spółki.
 • Pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania.
 • Przekazanie Klientowi kompletu dokumentów spółki.

Nasi eksperci służą pomocą na każdym etapie zakładania spółki osobowej. Pomożemy Ci w doborze odpowiednich rozwiązań, które dostosowane będą do specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Nasze działania skupiamy przede wszystkim na zminimalizowaniu ograniczeń formalnych, jakie zostają narzucone na przedsiębiorcę.Wszystkie czynności w imieniu podmiotu gospodarczego wykonujemy profesjonalnie, z należytą starannością.

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:

 • Bieżącą opiekę dedykowanego księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę i wspólników,
 • Sporządzanie bilansu otwarcia,
 • Opracowanie polityki rachunkowości, założenie planu kont dostosowanego do specyfiki działalności (jeśli wymagane),
 • Zgłaszanie spółki jako czynnego podatnika podatku VAT / VAT-UE oraz aktualizację zgłoszeń,
 • Prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników,
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • Wystawianie faktur i not korygujących,
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych,
 • Weryfikację poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur,
 • Księgowanie wyciągów bankowych oraz prowadzenie rozliczeń rozrachunków,
 • Obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych,
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych,
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek dotyczących podatku dochodowego,
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną,
 • Przygotowywanie corocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia, informacji dodatkowej, oraz rachunku przepływów pieniężnych (jeśli wymagane),
 • Współpracę z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego (jeśli wymagane),
 • Przygotowywanie rocznej deklaracji CIT-8 dotyczącej podatku dochodowego na koniec roku obrotowego,
 • Reprezentowanie spółki w Urzędzie Skarbowym i podczas kontroli podatkowych,
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej do banków lub innych instytucji,
 • Nadzór nad prowadzeniem księgowości,
 • Konsultacje księgowe dotyczące bieżącej sytuacji operacyjnej spółki, optymalizacja podatkowa oraz doradztwo gospodarcze.
 • Prowadzenie kadr i płac obejmuje:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Zgłaszanie, aktualizację i wyrejestrowywanie pracowników spółki z ZUS,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników spółki,
 • Naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • Ustalanie należnego urlopu oraz innych świadczeń na rzecz pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczną,
 • Reprezentację spółki podczas kontroli ZUS.

Usługi dodatkowe obejmują:

 • Sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji,
 • Konsultacje przy sporządzaniu biznes planu,
 • Sporządzanie miesięcznych/kwartalnych bilansów i innych zestawień na potrzeby własne spółki lub wspólników, np. dla banków, potencjalnych wspólników,
 • Zdalny dostęp do danych księgowych spółki za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 • Odbiór dokumentów w siedzibie spółki,
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji do GUS, NBP, PFRON, systemu Intrastat itp.,
 • Inne usługi, w zależności od potrzeb obsługiwanej spółki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie księgowości spółek osobowych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas lub zadzwoń i zapytaj o interesującą Cię ofertę biura rachunkowego