Ulga na złe długi w PIT i CIT

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Ulga za złe długi – wszystko co powinieneś wiedzieć o zasadach, które należy spełnić, by z niej skorzystać.

Złe długi – stan obecny

W podatku dochodowym obowiązują jasne zasady. Przychodem nazywa się kwoty należne, nawet jeśli faktycznie nie trafiły do przedsiębiorcy. W związku z tym, przychód podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy należność wynikająca z tego przychodu została opłacona. Jest to niekorzystne dla wierzycieli, którzy posiadają dłużników. Oznacza to również, że zalegający dłużnicy, uprawnieni są do obniżania przychodu do opodatkowania o niezapłacone wierzycielowi kwoty z tytułu dokonanych operacji gospodarczych. Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi, jak również długie oczekiwanie na nią, oznacza szereg negatywnych konsekwencji dla wierzycieli i prowadzi do tzw. zatorów płatniczych.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności. Dzieje się to w sytuacjach, kiedy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. (Mowa o terminie płatności, który widnieje na umowie, fakturze, czy na rachunku). Dłużnicy będą mieli obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, co ma ich motywować do zapłaty.

Warto dodać, że ulga na złe długi jest rozwiązaniem wprowadzonym na wzór ulgi obowiązującej już w zakresie VAT. Nowe przepisy wprowadzone w podatkach dochodowych mają rozwiązać kwestie tzw. “nieściągalnych wierzytelności” na wzór rozwiązania przyjętego w podatku od towarów i usług.

Bezsprzecznie po pomniejszeniu podstawy opodatkowania może dojść do sytuacji w której

  1. dłużnik zapłaci wierzytelność lub
  2. wierzyciel wierzytelność sprzeda.

W takim wypadku, wierzyciel musi zwiększyć podstawę opodatkowania i zapłacić podatek w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana ( lub zbyta). Dłużnik, który uregulował zobowiązanie, ma prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym uregulował zobowiązanie.

Warunki, które uprawniają do zastosowania ulgi na złe długi

Prawo do ulgi przysługuje pod warunkiem, że:

  1. wierzyciel i dłużnik podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  2. wobec dłużnika nie prowadzi się postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego,
  3. fakturę dokumentująca wierzytelność wystawiono w czasie przewidzianym w ustawie (zob. niżej).

Aby skorzystać z ulgi należy spełnić wszystkie powyższe warunki. 

Zastosowanie ulgi na złe długi ma swoje ograniczenia. Ulga nie obowiązuje, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę (lub podpisano umowę), nie upłynęły 2 lata. Dłużnik i wierzyciel nie mogą być też powiązani kapitałowo.

Stosowanie ulgi – przepisy przejściowe

Reasumująć, ulgę na złe długi można zastosować do transakcji handlowych, których termin zapłaty upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r. (art. 16. ustawy nowelizującej). Dodatkowo, w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., przepisy o uldze mają zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2019 r. Mowa tu o  transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. (art. 17 ust 2 ustawy  nowelizującej).

Zainteresował Cię ten artykuł? Zobacz też: Zeznanie roczne CIT-8 – kto i kiedy powinien je złożyć?

Źródło:

  • art. 2, 3, 7, 16 i 17 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – ustawa podpisana przez Prezydenta RP, zobacz: źródło
  • art. 26i updof, art. 18f updop i art. 11 ust 4-19 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne